Daiktai
Daiktai

Privatumo politika

Privatumo politika

Å ioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB Asetis, juridinio asmens kodas 303157472, buveinės adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius, Lietuva (toliau – Bendrovė) tvarko JÅ«sų asmens duomenis, kuriuos JÅ«s galite pateikti interneto svetainėje www.mesvaikams.lt (toliau – Interneto svetainė), mÅ«sų socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paÅ¡tu ar telefonu ar atvykus į Bendrovės buveinę.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės buveinėje, Interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

 • informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami Å¡ioje interneto svetainėje?“);
 • informaciją, kurią JÅ«s pateikiate, teikdami mums užklausas, praÅ¡ymus ar skundus (vardas, pavardė, el. paÅ¡to adresas, jÅ«sų paklausimo tekstas). Å iuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo JÅ«sų paklausimo gavimo dienos;
 • duomenis, kuriuos JÅ«s savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mÅ«sų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., Facebook). Å iuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;
 • bet kokius kitus JÅ«sų asmens duomenis, kuriuos JÅ«s galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mÅ«sų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Å iuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
_ga Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Įeinant į interneto svetainę 2 metai Unikalus ID
_gat Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleclick.net. Įeinant į interneto svetainę 1 minutė 1
_gid Naudojamas statistinei informacijai rinkti. Įeinant į interneto svetainę 24 valandos Unikalus ID

Kur galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

 • pateikti raÅ¡ytinį praÅ¡ymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir Å¡ia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti JÅ«sų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti iÅ¡taisyti netikslius ar papildyti neiÅ¡samius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes iÅ¡trintumėme JÅ«sų asmens duomenis. Nepaisant to, Å¡i teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iÅ¡ Å¡ių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad bÅ«tų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; JÅ«s nusprendėte atÅ¡aukti savo sutikimą tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis, kai JÅ«sų asmens duomenys yra tvarkomi iÅ¡imtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti JÅ«sų asmens duomenis; JÅ«sų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; JÅ«sų duomenys turi bÅ«ti iÅ¡trinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad bÅ«tų apribotas JÅ«sų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iÅ¡ Å¡ių atvejų: JÅ«s užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti JÅ«sų asmens duomenų tikslumą; JÅ«sų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir JÅ«s nesutinkate, kad JÅ«sų duomenys bÅ«tų iÅ¡trinti, ir vietoj to praÅ¡ote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia JÅ«sų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikÅ¡ti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai JÅ«sų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius JÅ«sų duomenis mes galime tvarkyti, iÅ¡skyrus saugojimą, tik gavus JÅ«sų sutikimą arba siekiant pareikÅ¡ti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti JÅ«sų ar kito asmens teises, arba dėl vieÅ¡ojo intereso priežasčių;
 • praÅ¡yti, kad JÅ«sų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniÅ¡kai yra įmanoma;
 • pateikti mums skundą, jei manote, kad JÅ«sų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali bÅ«ti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

 • el. paÅ¡tu: info@mesvaikams.lt
 • siunčiant paÅ¡tu adresu Sėlių g. 3A, Vilnius, Lietuva
 • atvykus į UAB Asetis buveinę Sėlių g. 3A, Vilnius, Lietuva

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

UAB Asetis
Juridinio asmens kodas 303157472
Buveinės adresas: Sėlių g. 3A, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 610 32820
El. paštas: info@mesvaikams.lt

Å ioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl Å¡ių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020 m. vasario 24 d.

Safari 5.x and below is not supported.

Please see "How to install Safari 6" (minimum requirements, Mac OS X Lion v10.7.5). You may also try Chrome or Firefox.